Rozdíly mezi britskou, americkou a australskou angličtinou


Úvod

Britská a americká angličtina jsou dvěma hlavními variantami angličtiny používanými po celém světě. I když jsou si tyto varianty jazyka velmi podobné, existují mezi nimi určité rozdíly v pravopisu, gramatice, slovní zásobě a výslovnosti. Některé z těchto rozdílů jsou způsobeny historickými faktory, zatímco jiné jsou výsledkem odlišných jazykových vlivů a preferencí. Tyto rozdíly mohou být pro cizince, kteří se učí angličtinu, zpočátku matoucí, ale s postupem času se s nimi lze naučit pracovat.

Pravopis

Pravopis je jedním z nejvýraznějších rozdílů mezi britskou a americkou angličtinou. I když oba systémy se spoléhají na shodnou základní abecedu, která se skládá z 26 písmen, v mnoha případech se liší v tom, jak tato písmena jsou psána. Následující odstavec shrnuje některé z nejvýznamnějších rozdílů v pravopisu mezi těmito dvěma variantami angličtiny.

Jeden z nejvýraznějších rozdílů v pravopisu mezi britskou a americkou angličtinou se týká slov, která končí na „or“ nebo „our“. V britské angličtině se většinou používá „our“ (například „colour“ nebo „favour“), zatímco v americké angličtině se většinou používá „or“ (například „color“ nebo „favor“). Podobně se v britské angličtině často používají slova s koncovkou „-re“ (například „centre“ nebo „litre“), zatímco v americké angličtině se obvykle používá „-er“ (například „center“ nebo „liter“).

Dalším významným rozdílem v pravopisu je použití dvojitých písmen. V britské angličtině se často používá dvojitá koncovka u slov, která končí na „l“ nebo „ll“ (například „travelling“ nebo „cancelled“). V americké angličtině se tato dvojitá koncovka obvykle nepoužívá (například „traveling“ nebo „canceled“).

Rozdíly v pravopisu mohou také nastat u určitých slovíček a frází. Například v britské angličtině se často používá „ae“ namísto „e“ v některých slovech, jako je „aesthetics“ nebo „anaemia“. V americké angličtině se používá pouze „e“ (například „aesthetics“ nebo „anemia“). Dalším příkladem je použití spojovníku ve slově „re-orient“ v britské angličtině, zatímco v americké angličtině se používá bez spojovníku („reorient“).

Dalším příkladem rozdílu v pravopisu mezi britskou a americkou angličtinou je použití „s“ versus „z“ v určitých slovech. V britské angličtině se často používá „s“ v slovech, jako je „realise“ nebo „analyse“, zatímco v americké angličtině se používá „z“ (například „realize“ nebo „analyze“). Podobně v britské angličtině se slova s koncovkou „-ise“ vyskytují častěji než v americké angličtině, kde se používá spíše koncovka „-ize“ (například „organise“ versus „organize“).

Dalším rozdílem v pravopisu mezi britskou a americkou angličtinou je použití interpunkce. V britské angličtině se často používá spojovník v místech, kde v americké angličtině se používá pomlčka. Například v britské angličtině se používá spojovník v místě slova „non-smoking“ v nápise na dveřích, zatímco v americké angličtině se používá pomlčka („non-smoking“).

Rozdíly v pravopisu mohou také nastat u určitých slovíček, které mají odlišné významy v závislosti na pravopisu. Například slovo „practice“ v britské angličtině může být použito jako podstatné jméno nebo jako sloveso, zatímco v americké angličtině se obvykle používá „practice“ jako podstatné jméno a „practise“ jako sloveso.

V neposlední řadě existují rozdíly v pravopisu u určitých slov, které mají v obou variantách stejný význam, ale psaní se liší. Například v britské angličtině se často používá „ou“ v místech, kde v americké angličtině se používá pouze „o“ (například „flavour“ versus „flavor“).

Celkově lze říci, že i když jsou britská a americká angličtina velmi podobné, rozdíly v pravopisu jsou výrazné a mohou být pro cizince, kteří se učí angličtinu, náročné. Nicméně s postupem času se lze s těmito rozdíly naučit pracovat a přizpůsobit se potřebám situace.

Použití slov

Rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou se projevují také v použití některých slov. Tyto rozdíly se často objevují v každodenní mluvě a mohou být pro cizince, kteří se učí angličtinu, zdrojem zmatku.

Jedním z nejvýraznějších rozdílů v použití slov mezi britskou a americkou angličtinou je v oblasti jídla a pití. Například slovo „chips“ v britské angličtině znamená hranolky, zatímco v americké angličtině se používá slovo „fries“. Naopak v britské angličtině se používá slovo „crisps“ pro brambůrky, zatímco v americké angličtině se používá slovo „chips“.

Dalším rozdílem v použití slov mezi britskou a americkou angličtinou se projevuje v oblasti lékařství. Slovo „chemist“ v britské angličtině znamená lékárníka, zatímco v americké angličtině se používá slovo „pharmacist“. Podobně slovo „ward“ v britské angličtině znamená oddělení v nemocnici, zatímco v americké angličtině se používá slovo „unit“.

Dalšími příklady rozdílů v použití slov mezi britskou a americkou angličtinou jsou například použití slov „flat“ versus „apartment“ pro byt, „biscuit“ versus „cookie“ pro sušenku, nebo „lorry“ versus „truck“ pro nákladní automobil.

Je důležité si uvědomit, že existuje mnoho dalších rozdílů v použití slov mezi britskou a americkou angličtinou a že tyto rozdíly se mohou lišit v závislosti na regionu. Pokud se chtějí studenti naučit angličtinu a porozumět jí bez ohledu na regionální rozdíly, je důležité se snažit si osvojit oba způsoby používání slov.

Zde je několik příkladů rozdílů v použití slov mezi britskou a americkou angličtinou, spolu s vysvětlením významu každého slova v daném kontextu.

 1. Flat vs. Apartment – Britové používají slovo „flat“ pro byt, zatímco Američané používají slovo „apartment“.
 2. Lorry vs. Truck – Britský výraz „lorry“ znamená nákladní automobil, zatímco v Americe se používá slovo „truck“.
 3. Petrol vs. Gasoline – Britové používají slovo „petrol“ pro benzín, zatímco Američané používají slovo „gasoline“ nebo zkráceně „gas“.
 4. Lift vs. Elevator – Britský výraz „lift“ znamená výtah, zatímco v Americe se používá slovo „elevator“.
 5. Queue vs. Line – Britský výraz „queue“ znamená frontu, zatímco v Americe se používá slovo „line“.
 6. Trousers vs. Pants – Britové používají slovo „trousers“ pro kalhoty, zatímco Američané používají slovo „pants“.
 7. Torch vs. Flashlight – Britský výraz „torch“ znamená baterku, zatímco v Americe se používá slovo „flashlight“.
 8. Biscuit vs. Cookie – Britský výraz „biscuit“ znamená sušenku, zatímco v Americe se používá slovo „cookie“.
 9. Post vs. Mail – Britský výraz „post“ znamená poštu, zatímco v Americe se používá slovo „mail“.
 10. Pavement vs. Sidewalk – Britský výraz „pavement“ znamená chodník, zatímco v Americe se používá slovo „sidewalk“.
 11. Estate agent vs. Real estate agent – Britové používají slovo „estate agent“ pro realitního agenta, zatímco Američané používají slovo „real estate agent“.
 12. Holiday vs. Vacation – Britský výraz „holiday“ znamená dovolenou, zatímco v Americe se používá slovo „vacation“.
 13. Garden vs. Yard – Britský výraz „garden“ znamená zahradu, zatímco v Americe se používá slovo „yard“.
 14. Trolley vs. Cart – Britský výraz „trolley“ znamená vozík, zatímco v Americe se používá slovo „cart“.
 15. Pudding vs. Dessert – Britský výraz „pudding“ znamená dezert, zatímco v Americe se používá slovo „dessert“.
 16. „Knock up“ – V britské angličtině znamená „vzbudit“ nebo „vytvořit“, zatímco v americké angličtině může být chápáno jako vulgární výraz pro sexuální styk.
 17. Fancy dress“ – V britské angličtině se tímto termínem označují kostýmy, zatímco v americké angličtině se termín „costume“ používá pro stejný účel.
 18. „Rubber“ – V britské angličtině se tímto termínem označuje gumový výrobek, zatímco v americké angličtině se používá jako synonymum pro „eraser“.
 19. „Pants“ – V britské angličtině se označují jako spodní prádlo, zatímco v americké angličtině se používají pro označení kalhot.
 20. „Chips“ – V britské angličtině se tímto termínem označují hranolky, zatímco v americké angličtině se označují jako „French fries“.
 21. „Holiday“ – V britské angličtině se tímto termínem označuje dovolená, zatímco v americké angličtině se používá termín „vacation“.
 22. „Toilet“ – V britské angličtině se používá termín „toilet“ pro označení toalety, zatímco v americké angličtině se používá termín „bathroom“ nebo „restroom“.
 23. „Suspenders“ – V britské angličtině se tímto termínem označuje podvazkový pás pro punčochy, zatímco v americké angličtině se používá termín „garters“.

Výslovnost

Existují rozdíly ve výslovnosti mezi britskou a americkou angličtinou. Mezi nejvýraznější patří:

 1. R – V britské angličtině se R vyslovuje měkčeji a méně důrazně než v americké angličtině. Například slovo „car“ se v britské angličtině vyslovuje „kaa“ zatímco v americké angličtině „kaar“.
 2. T – V britské angličtině se T vyslovuje měkčeji a ne tak tvrdě jako v americké angličtině. Například slovo „water“ se v britské angličtině vyslovuje „wawer“ zatímco v americké angličtině „wadder“.
 3. A – Některé samohlásky se vyslovují jinak. Například slovo „dance“ se v britské angličtině vyslovuje „da:ns“ zatímco v americké angličtině „dæns“.
 4. H – V britské angličtině se H vyslovuje měkčeji a často se vůbec nevyslovuje. Například slovo „herb“ se v britské angličtině vyslovuje „erb“ zatímco v americké angličtině „hurb“.
 5. U – V britské angličtině se samohláska U vyslovuje měkčeji, například slovo „tune“ se v britské angličtině vyslovuje „tyoon“ zatímco v americké angličtině „toon“.
 6. O – Některé slova se vyslovují jinak. Například slovo „tomato“ se v britské angličtině vyslovuje „to-maa-to“ zatímco v americké angličtině „to-mei-to“.

Australská angličtina

Australská angličtina se v mnoha ohledech podobá britské angličtině, protože Austrálie byla britskou kolonií a dodnes má blízké vztahy s Velkou Británií. Nicméně, v průběhu let se v australské angličtině vyvinuly své specifické výrazy a fráze, stejně jako výslovnost a pravopis.

V australské angličtině existují některé slovníky, které jsou odlišné od britských a amerických, například slova jako „esky“ namísto „cool box“ nebo „esky“ (chladicí box), „arvo“ namísto „afternoon“ (odpoledne), „choccy“ namísto „chocolate“ (čokoláda), atd.

V australské angličtině se také vyskytuje několik výrazů a frází, které se používají výhradně v Austrálii, jako například „fair dinkum“ (pravý, poctivý), „bush telly“ (ohniště), „up a gumtree“ (v potížích), „no worries“ (žádný problém) a mnoho dalších.

Výslovnost v australské angličtině je také odlišná od britské a americké angličtiny, například samohlásky jsou obvykle kratší a více zaokrouhlené než v americké angličtině a naopak déle vyslovované než v britské angličtině.

Celkově lze říci, že australská angličtina má své vlastní charakteristické rysy a odlišnosti, které jí umožňují být jedinečnou a rozpoznatelnou formou angličtiny.

11 rozdílů mezi britskou a australskou angličtinou:

 1. Výslovnost slova „castle“ – v britské angličtině se vyslovuje s krátkou samohláskou „a“, zatímco v australské angličtině se vyslovuje s dlouhou samohláskou „a“.
 2. Slovo pro „mate“ – v australské angličtině se často používá slovo „mate“ jako přátelský výraz, zatímco v britské angličtině se používají jiné výrazy, jako například „buddy“ nebo „pal“.
 3. Použití slova „thongs“ – v australské angličtině se toto slovo používá pro označení otevřených sandálů na gumové podrážce, zatímco v britské angličtině se používá slovo „flip-flops“.
 4. Slova pro „truck“ – v australské angličtině se používá slovo „ute“ pro označení malého nákladního vozu, zatímco v britské angličtině se používá slovo „lorry“ nebo „van“.
 5. Použití slova „chips“ – v australské angličtině se toto slovo používá pro označení tlustých hranolek, zatímco v britské angličtině se používá slovo „fries“.
 6. Slova pro „biscuit“ – v australské angličtině se používá slovo „bickie“ pro označení sušenky, zatímco v britské angličtině se používá slovo „biscuit“.
 7. Slova pro „barbecue“ – v australské angličtině se používá slovo „barbie“ pro označení grilování, zatímco v britské angličtině se používá slovo „barbecue“.
 8. Použití slova „jumper“ – v australské angličtině se toto slovo používá pro označení svetru, zatímco v britské angličtině se používá slovo „sweater“.
 9. Slovo pro „bathing suit“ – v australské angličtině se používá slovo „togs“ pro označení plavek, zatímco v britské angličtině se používá slovo „swimsuit“.
 10. Slova pro „flip chart“ – v australské angličtině se používá slovo „butcher’s paper“ pro označení flipchartu, zatímco v britské angličtině se používá slovo „flipchart“.
 11. Použití slova „barrack“ -„v australské angličtině se toto slovo používá pro podporování nebo povzbuzování někoho, zatímco v britské angličtině se používá slovo „cheer“.

Australská výslovnost?

Australská angličtina má několik charakteristických rysů ve výslovnosti, které ji odlišují od jiných variant angličtiny. Některé z hlavních rysů australské výslovnosti jsou:

 1. Různé výslovnosti „i“ a „e“ – například slovo „pen“ se vyslovuje jako „pin“ a slovo „pin“ se vyslovuje jako „pen“.
 2. Krátká výslovnost „a“ – slovo „man“ se často vyslovuje jako „myn“ nebo „mehn“.
 3. Ostré „r“ zvuk – někteří Australané mají výrazný „r“ zvuk, který se ozývá v různých slovech.
 4. Vyslovování „i“ jako „oy“ – například slovo „no“ se může vyslovovat jako „noy“.
 5. Změkčení „t“ a „d“ zvuků – někdy se tyto zvuky vyslovují měkče nebo se úplně vynechají, například slovo „better“ se může vyslovovat jako „bedder“.
 6. Změna důrazu – někdy se důraz vět složených posouvá na poslední slovo, například „What are you doing?“ se může vyslovovat jako „Whatcha doin‘?“.

Tyto rysy výslovnosti jsou často používány v australské angličtině, ale samozřejmě se mohou lišit v závislosti na regionu nebo individuální mluvčí.

Australské idiomy

Australská angličtina má mnoho specifických idiomů, které se používají v australské kultuře a jsou často nepochopitelné pro mluvčí jiných variant angličtiny. Zde je několik příkladů:

 1. „Fair dinkum“ – znamená „opravdu“ nebo „pravdivě“.
 2. „She’ll be right“ – v překladu „bude to v pořádku“ nebo „všechno se vyřeší“.
 3. „No worries“ – výraz pro vyjádření souhlasu nebo ujištění o tom, že není problém.
 4. „G’Day“ – zkrácený výraz pro pozdrav „Good day“ (dobrý den).
 5. „Chockers“ – výraz pro plně naplněnou věc nebo místo, například „the car park was chockers“.
 6. „Fair crack of the whip“ – znamená, aby měl někdo spravedlivou šanci na něco.
 7. „Arvo“ – zkrácený výraz pro odpoledne (afternoon).
 8. „Dunny“ – slangový výraz pro toaletu nebo záchod.
 9. „Maccas“ – slangový výraz pro McDonald’s fast food řetězec.
 10. „Aussie“ – zkrácený výraz pro Australana nebo Australku.
 11. „Mate“ – výraz pro přítele nebo kamaráda.
 12. „Ripper“ – znamená, že je něco skvělé nebo fantastické.
 13. „Bogan“ – označuje někoho, kdo je nevkusný nebo má špatný vkus.
 14. „Stoked“ – znamená, že je někdo velmi nadšený nebo potěšený.
 15. „Sanger“ – slangový výraz pro sendvič (sandwich).

Tyto rozdíly ve výslovnosti se vyskytují v celé řadě slov a mohou být pro cizince, kteří se učí angličtinu, zdrojem zmatku. Je tedy důležité se seznámit s nimi a porozumět jim, aby se správně dorozuměli s mluvčími všech tří variant angličtiny.

bezplatná Základová fotografie zdarma na téma demokracie, denní světlo, hrdost Základová fotografie

Add a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *