Podmínkové věty neboli kondicionály v Angličtině – 5 klíčových slov pro jejich snadnější naučení


Podmínkové věty neboli kondicionály v Angličtině – 5 klíčových slov pro jejich snadnější naučení

Tvoření podmínkových vět je běžnou součástí anglického jazyka i výuky Angličtiny a jejich zavedení do anglické konverzace může skutečně zlepšit vaši úroveň komunikace. Existují celkem čtyři kondicionály a vy se je naučíte používat postupně, samozřejmě začnete těmi nejzákladnějšími – nultým a prvním kondicionálem. Abyste měli obecnou představu o tom, jak všechny kondicionály fungují, podívejte se na tento přehled o tom, co to je a kdy je používáme.

Co je to podmínková věta?
Podmínková věta je založena na slově „jestliže“. Vždy má dvě části – jedna část začínající slovem „jestliže (if)“ popisuje možnou situaci a druhá část popisuje důsledek. Například:

If it rains, we’ll get wet. (Jestliže bude pršet, zmokneme.)

Obě části podmínkové věty můžeme také obrátit tak, aby část „jestliže“ byla na druhém místě, což je běžné zejména v otázkách. Například:

What will you do if you miss the train? (Co budeš dělat, jestliže zmeškáš vlak?)

How can you finish the project if you don’t have a computer? (Jak budeš moci dokončit ten projekt, jestliže nebudeš mít počítač?)

What happens if the students don’t pass an exam? (Co se stane, jestliže studenti nesloží zkoušku?)

Existují čtyři typy podmínkových vět a u každé si zapamatujeme klíčové slovo, které daný kondicionál vystihuje:

0 – nultý kondicionál /RULE – Pravidlo/

1 – První kondicionál /PREDICTION – Předpověď/

2 – Druhý kondicionál /DREAM – Sen/

3 – třetí kondicionál (REGRET – Lítost)

Je také možné zkombinovat druhý a třetí kondicionál a vznikne smíšený kondicionál (CROSSROAD – křižovatka). Podívejme se na jednotlivé kondicionály, abychom viděli, jak je používáme.


The Zero Conditional, nultý kondicionál

Nultý kondicionál používáme, když mluvíme o trvalých pravdách, jako jsou vědecká fakta a obecné zvyky. Struktura je jednoduchá. Obě věty jsou v přítomném čase prostém

IF + Present simple / Present simple

/RULE – Pravidlo/

If you heat water to 100°, it boils. (Jestliže ohřeješ vodu na 100 stupňů, bude vařit.)

If you eat a lot, you put on weight. (Jestliže hodně jíte, přibíráte na váze.)

If it doesn’t rain for a long time, the earth gets very dry. (Jestliže nebude dlouho pršet, půda se velmi vysuší.)

If we go out with friends, we normally go to a restaurant. (Pokud jdeme ven s přáteli, obvykle jdeme do restaurace.)

If I’m tired, I go to bed early. (Jsem-li unavený, jdu brzy spát.)


The First Conditional, první kondicionál

První kondicionál používáme, když mluvíme o reálné situaci v přítomnosti nebo budoucnosti. Struktura prvního kondicionálu je následující:

IF+present simple ((přítomný čas prostý) / will (can, must, rozkazovací tvar )+ sloveso

/PREDICTION – Předpověď/

If you’re free later, we can go for a walk. (Pokud budeš mít později čas, můžeme se jít projít.)

If they’re hungry, I’ll make some sandwiches. (Pokud mají hlad, udělám jim sendviče.)

If you’re not back by 5pm, give me a ring. (Pokud se nevrátíš do 17:00, zavolej mi.)

If he studies hard, he’ll do well in the exam. (Pokud se bude pilně učit, u zkoušky uspěje.)

If we arrive late, we must get a taxi. (Pokud přijedeme pozdě, musíme si vzít taxi.)

He’ll call if he needs help. (Když bude potřebovat pomoc, zavolá.)

Take a break if you’re tired. (Pokud jste unavení, udělejte si přestávku.)

Dalším způsobem, jak tvořit první podmínkové věty, je použití výrazu „unless (if not)“, který znamená „pouze pokud“, „pokud ne“ nebo „kromě“. Stejně jako v případě „if“ tak nemůže po slově „unless“ nikdy následovat „will“, ale pouze přítomný čas prostý. Například:

Unless you hurry up, you won’t catch the bus. (Pokud si nepospíšíte, autobus nestihnete.)

I’ll carry on doing this work, unless my boss tells me to do something else. (Budu pokračovat v této práci, pokud mi šéf neřekne, abych dělal něco jiného.)

We’ll stay at home unless the weather improves. Pokud se počasí nezlepší, zůstaneme doma.


The Second Conditional, druhý kondicionál

Druhý kondicionál používáme, když mluvíme o nepravděpodobných nebo nemožných situacích v přítomnosti nebo budoucnosti. Zde je struktura:

If + past simple / would (could) + sloveso

/DREAM – Sen/

joke

If I had more time, I’d exercise more. (But I don’t have more time so I don’t.) (Kdybych měl víc času, cvičil bych víc. (Ale nemám víc času, tak víc necvičím.))

If I were rich, I’d spend all my time travelling. (But I’m not rich so I can’t.) (Kdybych byl bohatý, trávil bych všechen čas cestováním. (Ale nejsem bohatý, takže nemůžu.))

If she saw a snake, she’d be terrified. (Kdyby uviděla hada, vyděsila by se.)

If he didn’t have to work late, he could go out with his girlfriend.(Kdyby nemusel pracovat dlouho do noci, mohl by si vyjít se svou přítelkyní.)

What would you do if you were offered a job in Canada? (Co byste dělali, kdybyste dostali nabídku pracovat v Kanadě?)

You wouldn’t have to walk everywhere if you bought a bike. (Kdybyste si koupili kolo, nemuseli byste všude chodit pěšky.)

Běžný výraz používaný k poskytování rad má druhou podmínkovou strukturu. Jde o výraz „Kdybych byl na tvém místě, udělal bych…“; „If I were you„, což znamená „ve tvé situaci bych udělal tohle“. Např:

A: I’ve got a headache.

B: If I were you, I’d take an aspirin.

A: I don’t understand this.

B: If I were you, I’d ask your teacher for help.

A: This order won’t be delivered on time.

B: If I were you, I’d phone the customer to let them know.


The third conditional, třetí kondicionál

/REGRET – lítost/

Třetí kondicionál používáme, když mluvíme o nemožných situacích, stejně jako ve druhém kondicionálu, v minulosti. Třetí kondicionál často používáme k vyjádření pozdní lítosti. Struktura je následující:

If+past perfect / would (could) have + past participle (třetí tvar slovesa)

If we had left earlier, we would have arrived on time. (Kdybychom bývali vyrazili dříve, dorazili bychom včas.)

If you hadn’t forgotten her birthday, she wouldn’t have been upset. (Kdybys býval nezapomněl na její narozeniny, nebyla by naštvaná.)

If they had booked earlier, they could have found better seats. (Kdyby si letenku rezervovali dříve, mohli si najít lepší místa.)

If I hadn’t learnt English, I wouldn’t have got this job. (Kdybych se nenaučil anglicky, tuto práci bych nedostal.)

What would you have studied if you hadn’t done engineering? (Co byste studoval, kdybyste se nevěnoval inženýrství?)

They wouldn’t have hired you if you hadn’t had some experience abroad. (Nenajali by vás, kdybyste neměl zkušenosti ze zahraničí.)

You could have helped me if you’d stayed later. (Mohl jsi mi pomoci, kdybys zůstal déle.)


Mixed Conditionals, smíšený kondicionál

Druhý a třetí kondicionál je možné spojit do jedné věty, když chceme vyslovit hypotézu o minulosti, která má důsledek v přítomnosti. Můžeme si to představit tak, že mluvíme o nějaké třeba životní křivatce, která ovlivnila vaši současnost, V tomto případě je struktura následující:

If+past perfect / would (could) + sloveso

/CROSSROAD – křižovatka/

If you’d studied harder, you’d be at a higher level now. (Kdybyste se lépe učili, byli byste nyní na vyšší úrovni.)

We’d be lying on a beach now if we hadn’t missed the plane. (Kdybychom nezmeškali letadlo, leželi bychom teď na pláži.)

They’d have much more confidence if they hadn’t lost so many matches. (Kdyby neprohráli tolik zápasů, měli by mnohem větší sebevědomí.)

What would you be doing now if you hadn’t decided to study? (Co byste teď dělal, kdybyste se nerozhodl studovat?)

Nyní jste se seznámili se všemi anglickými kondicionály a začněte je používat, nejen ve výuce Angličtiny, ale kdykoli to půjde. Vytvořte si několik vlastních příkladů podle napsaných strukturních vzorů. Pokud budete trénovat, bude pro vás používání kondicionálů snadné!

Pokud by vás zajímalo, jak se podmínkové věty tvoří v Němčině, podívejte se na https://www.preklady-nemeckeho-jazyka.cz/l/konjuktiv-ii-podminovaci-zpusob/

Inspirace z:

Jak používat podmínkové věty v Angličtině