Rozdíl mezi Another vs. Other vs. Others


Another vs. Other vs. Others

Stručné shrnutí: Jaký je rozdíl mezi slovy other a another?

Jednoduché pravidlo, které vám pomůže zapamatovat si rozdíl mezi other a another, zní:

another + podstatné jméno v jednotném čísle
other + podstatného jméno v množném čísle
others (zájmeno nahrazující „jiné“ + podstatné jméno v množném čísle)

 • I need another cup. (cup je jednotné číslo takže použijeme another)
 • I need other cups. (cups je množné číslo, takže použijeme other)
 • I need others. (odkazuje na other cups)

Kdy použít ANOTHER

Významy:

ještě jeden, další, navíc, extra
jiný; alternativní
Another je slovo (a kvalifikátor), které stojí před podstatným jménem v jednotném čísle nebo před zájmenem.

Another + počítatelné podstatné jméno

Za another může následovat počítatelné podstatné jméno:

 • He has bought another motorbike.
  Koupil si další motorku.
 • Would you like another cup of coffee?
  Dáte si ještě šálek kávy?
 • Don’t worry about the rain. We can go another day.
  Deště se nebojte. Můžeme jet jindy.
 • I think you should paint it another color.
  Myslím, že byste ho měli natřít jinou barvou.
 • We are having another baby.
  Čekáme další dítě.

Another + one

Another může být umístěno před slovem „one“, pokud je jeho význam zřejmý z textu před ním.

I have already eaten two sandwiches though now I want another one / Už jsem snědl dva sendviče, ačkoli teď chci ještě jeden. (= další sendvič)

A: You can borrow more of these books if you like.
B: Ok, I’ll take another one.
A: Jestli chceš, můžeš si půjčit více z těchto knih.
B: Dobře, vezmu si ještě jednu. (= další knihu, ještě jednu knihu)

Another jako zájmeno

Někdy je another použito jako zájmeno:

 • That piece of cake was tasty. I think I’ll have another.
  Ten kousek dortu byl chutný. Myslím, že si dám další. (další = ještě jeden kousek dortu)
 • I don’t like this room. Let’s ask for another. (another = another room)
  Tento pokoj se mi nelíbí. Požádáme o jiný. (jiný = jiný pokoj)

Pozn.: můžete také říct: “I think I’ll have another one.” a “Let’s ask for another one.”

Another + číslo + podstatné jméno v množném čísle

Another lze použít před podstatným jménem v množném čísle, pokud je před ním číslo, nebo před frázemi jako a couple of, a few atd.

 • In another 20 years my laptop is going to be obsolete.
  Za dalších 20 let bude můj notebook zastaralý.
 • I like this city so much that I’m going to spend another three days here.
  Tohle město se mi líbí natolik, že se tu chystám strávit další tři dny.
 • We need another three teachers before classes begin.
  Než začne výuka, potřebujeme další tři učitele.
 • He was given another couple of months to finish the sculpture.
  Na dokončení sochy dostal dalších několik měsíců.

Pamatujte, že another je JEDNO slovo, nikoliv dvě slova (an other je nesprávné).

Kdy použít OTHER

Other je slovo, které se používá před množným číslem počitatelných podstatných jmen, nepočitatelných podstatných jmen nebo zájmen.

OTHER + počítatelné podstatné jméno v množném čísle

Za other může následovat podstatné jméno v množném čísle.

 • We have other styles if you are interested.
  V případě zájmu máme i jiné styly.
 • Have you got any other dresses, or are these the only ones?
  Máte ještě nějaké další šaty, nebo jsou to jen tyto?
 • Some days are sunny though other days can be very rainy.
  Některé dny jsou slunečné, jiné však mohou být velmi deštivé.
 • I have invited some other people.
  Pozval jsem několik dalších lidí.
 • I can’t help you because I’m busy with other things.
  Nemohu vám pomoci, protože jsem zaneprázdněn jinými věcmi.

OTHER + ONES

Před zájmeno „ones“ lze umístit zájmeno „other“, pokud je jeho význam zřejmý z textu před ním.

 • We don’t need those books, we need other ones. (= different books)
  Tyto knihy nepotřebujeme, potřebujeme jiné. (= jiné knihy)
 • A: You can borrow my books if you like. B: Thanks, but I need other ones. (= other books)
  A: Pokud chcete, můžete si mé knihy půjčit. B: Díky, ale potřebuji jiné. (= jiné knihy)

Poznámka: můžete říci other, pokud se jedná o alternativu.

I don’t want this one, I want the other one.
Nechci tenhle, chci ten druhý.

OTHERS jako zájmeno

Others nahrazuje „other ones“ nebo „other + podstatné jméno v množném čísle“.
Jako zájmeno lze použít pouze others, nikoli other.

 • I don’t like these postcards. Let’s ask for others. (others = other postcards)
  Tyto pohlednice se mi nelíbí. Požádejme o jiné. (jiné pohlednice)
 • Some of the presidents arrived on Monday. Others arrived the following day.
  Někteří prezidenti dorazili v pondělí. Jiní přijeli následující den.

Others – the others

Často “(the) others” odkazuje na “(the) other people”.

 • He has no interest in helping others. (= in helping other people)
  Nemá zájem pomáhat ostatním. (= o pomoc druhým lidem)
 • What are the others doing tonight?
  Co dnes večer dělají ostatní?

Jaký je rozdíl mezi other a others?

Other následuje podstatné jméno nebo zájmeno
Others je zájmeno a NENÍ následováno podstatným jménem.

 • These shoes are too small. Do you have any other shoes?
  Tyto boty jsou příliš malé. Máte nějaké jiné boty?
 • These shoes are too small. Do you have any others? (no noun after others)
  Tyto boty jsou příliš malé. Máte nějaké jiné? (bez podstatného jména po „jiné“)

Inspirováno ze stránek:

https://www.grammar.cl/english/another-other-others.htm